baner1.jpg, 21 kB

Odkazy...

Počítadlo


Kopírování a rozšiřování obsahu stránek je dovoleno a vítáno.

Jaký si vybrat vhodný jistič řady PR, PRe pro retrofit KT1, KT3?

V běžných elektrorozvodech - jističe vedení

Vadný černý bakelitový jistič IJV - ve spodní části okýnku je v.jpg, 0 kB jistič pro vedení, v horní části okýnka je číselný údaj proudové hodnoty jističe v A , nahradíme jističem PRe41B, PRe61B, PR61B se stejným číselným údajem proudové hodnoty jističe IJV.

Ukázka vhodné náhrady

stj1.jpg, 6 kB

Tento jistič je IJV, neboť má ve spodní části okýnka v.jpg, 0 kB - jistič pro vedení s proudovou hodnotou 6 A .

Tento jistič IJV nahradíme :

Jističem PRe41 s vypínací charakteristikou B a proudovou hodnotou 6 A. Jističe PRe41 mají zkratovou vypínací schopnost 3 kA.

Nebo jističem PRe61 s vypínací charakteristikou B a proudovou hodnotou 6 A. Jističe PRe61 mají zkratovou vypínací schopnost 6 kA.

Nebo jističem PR61 s vypínací charakteristikou B a proudovou hodnotou 6 A. Jističe PR61 mají zkratovou vypínací schopnost 10 kA.

jisrice.jpg, 9 kB

V elektrorozvodech pro elektromotory - motorové jističe

Vadný černý bakelitový jistič IJM - ve spodní části okýnku je m.jpg, 0 kB - jistič motorový, v horní části okýnka je číselný údaj proudové hodnoty jističe v A , nahradíme :

1) Pokud jistič IJM jistí více elektromotorů současně, popřípadě elektromotor a současně další elektrospotřebič, nebo transformátor, nahradíme tento jistič IJM :

2) Pokud jistič IJM jistí pouze jeden elektromotor, kdy tento elektromotor chrání před přetížením ( aby se nespálil ), nahradíme tento jistič IJM jističem PR61 s vypínací charakteristiku M a stejným číselným údajem proudové hodnoty původního jističe IJM, kdy tato proudová hodnota se musí shodovat s proudovou hodnotou uvedenou na štítku jištěného elektromotoru.

Ukázka vhodné náhrady jističe chránící jeden elektromotor

jistic2.jpg, 5 kB
Tento jistič je IJM, neboť má ve spodní části okýnka m.jpg, 0 kB - jistič motorový s proudovou hodnotu 0,3 A . Tento jistič chránil menší jednofázový motorek, kdy na štítku tohoto motoru je uveden jmenovitý proud 0,3 A.

Tento jistič IJM nahradíme jističem PR61 s vypínací charakteristiku M a proudovou hodnotu 0,3 A. Jističe PR 61 mají zkratovou vypínací schopnosti 10 kA.

njistic2.jpg, 4 kB

Obdobně postupujeme pří náhradě trojfázových jističů ITV, ITM.

Jistič ITV - jistič trojfázový - vedení
Jistič ITM - jistič trojfázový - motorový

Význam údajů na jističích řady PR, PRe používaných pro retrofity KT1, KT3

Na jističi je vždy uvedeno písmeno B, C, D, M a číslo.

Číslo

Písmeno B, C, D, M

Vypínací charakteristika dle české normy ČSN EN 60898+A1 nebo slovenské normy STN EN 60 898 a dle slovenské normy STN EN 60 947-2

Bzkratový proud jističe je v rozsahu - nad 3 In do 5 In včetně
Czkratový proud jističe je v rozsahu - nad 5 In do 10 In včetně
Dzkratový proud jističe je v rozsahu - nad 10 In do 20 In včetně
Mzkratový proud jističe je v rozsahu - nad 10 In do 16 In včetně

In =

VYPÍNACIE CHARAKTERISTIKY podľa STN EN 60 898, STN EN 60 947-2

na istenie elektrických obvodov so zariadeniami, ktoré nespôsobujú prúdové nárazy (istenie vedenia)
na istenie elektrických obvodov so zariadeniami, ktoré spôsobujú prúdové nárazy (žiarovkové skupiny, vedenie s motormi)
na istenie elektrických obvodov so zariadeniami, ktoré spôsobujú veľké prúdové nárazy (obvody s motormi, transformátormi a indukčnosťami)
na istenie motorov podľa menovitých prúdov

Zkratová vypínací schopnost

Předpokladem, aby byl jisticí přístroj schopen ochrany elektrického zařízení před účinky zkratu je, že musí předně jisticí přístroj sám být schopen tento zkratový proud bezpečně zvládnout - vypnout. Z tohoto hlediska je důležité, aby zkratová vypínací schopnost jisticího přístroje byla vyšší nebo alespoň rovna největší hodnotě zkratového proudu v místě jeho použití v elektrickém rozvodu.

Jističe PRe41 a PRe43 mají zkratovou vypínací schopnost 3 kA
Jističe PRe61 a PRe63 mají zkratovou vypínací schopnost 6 kA
Jističe PR61 a PR63 mají zkratovou vypínací schopnost 10 kA

Jističe IJV, IJM, ITV, ITM mají zkratovou vypínací schopnost 1,5 kA.